Sara Johnson
Sara Johnson
Hometown:
Flemingsburg, Ky.

Years:
3